برگزار شد بازخورد خیریه شاخه به نفع کودکان و زنان سرپرست خانواده