برای دریافت جدید مایکروسافت ، در همان زمان کار بر روی یک مک به ارمغان می آورد