ونگر: از کارت قرمز الننی شگفت زده شدم/ باید به پیروزی هایمان ادامه دهیم