خرید یک ماشین وبستر به عنوان سرمایه مورد نیاز است ؟