جمشیدی: من هنوز هم می گویند بهترین تصمیم گرفتیم/ اظهارات قربانی را از اصل مورد محرومیت کشتی ایران