همدردی یاس بنفش, با کاپیتان تیم ملی/اشکان بازگشت زود هنگام,