دعوت از دانشگاهیان استان آذربایجان غربی از مردم در مورد وجود یک عاطفی راهپیمایی 22 بهمن