بدترین خبر برای استقلال در آستانه مسابقه برگزار شد کاپیتان شروع به پریدن کرد!