گوا داگ:برنده بازل بوده است نه آسان/شهر من واقعا قاتل