ادعای یک باشگاه بزرگ ما انتظار داریم پاریس سنت ژرمن به آنها را حذف کنید