هاشم پزشکی : ما باید یاد بگیریم از این قطعنامه پشتیبانی می کند. باید به قیمت از دست دادن عمدی برابر نماینده اسرائیل به ایران