اعضای کمپین «نه به تصادفات جاده ای» به ۳۰ هزار نفر رسید