نشان داد یک نماینده از زبان عربی کنست در مورد روابط بین تل آویو و داعش