عکس/ لحظه از تمدید قرارداد این مدافع با یک حرکت پرسپولیس