وزیر خزانه داری: مغلوب ساختن پیشی جستن تحریم های جدید علیه روسیه استقبال