دانش آموزان هر روز انتقالی ، شما مجبور به پرداخت شهریه