برخورد اتومبیل به ستون روشنایی در بزرگراه قزوین-رشت زندگی مردم