بازیکن پارس جنوبی : شما می دانید که آب خوردن نیست و دیر یا زود است که پرداخت خواهد شد