سه شنبه در; روش های مختلف برای جذاب غول کنترل برای جلب رضایت مشتریان