به پیشنهاد رییس بنیاد برای مهاجرت از ملل مغلوب ساختن پیشی جستن/گرایش ضد اسلام است و شرط لازم برای این انتخاب