تصویر; احترام به عناصر دفاع "پرسپولیس" در ورزشگاه آزادی