همسر خود را با خود به ارمغان می آورد/ بزرگترین دارایی این زن و شوهر درک متقابل زن