ادعای جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد ایران در گزارش بررسی "تهدید"