دستگیری کیم جونگ ایل است که تعدادی از تماشاگران از بازی های المپیک زمستانی: