امیر کویت از نقش ایران در عراق را ثبات و مبارزه با تروریسم و ستایش سایت