نشانه ای در حاشیه نشست دولت و مجلس: توجه میوه شب عید وجود ندارد