ایالات متحده عالی باستانی ایران برای مبارزه با مصادره اعلام کرد