بازداشت مردی که همسر خود را با شال گردن خفه اما او گفت: شوک الکتریکی بود