ابرشعله های پروکسیما قنطورس، شکل گیری حیات را دشوار می کند