۵۰۰ میلیون دلار برای بازسازی زیرساخت ها در این منطقه تخصیص یافت